Salgs og leveringsbetingelser

Sidst revideret: 22. februar 2023

Salgs og leveringsbetingelser

Alle oplyste priser er ex. moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for fejl, såsom slå- og stavefejl samt prisændringer. MacKaptajnen forbeholder sig retten til at korrigere eventuelle regnefejl samt opkræve korrekt beløb ved efterfakturering.

Ved køb af hjælp til at lave backup, kan MacKaptajnen ikke holdes ansvarlige for evt. fejl eller mangler i data, da det ikke er muligt at vurdere inden påbegyndelse af overførsel. Ydelsen der købes hos MacKaptajnen er opsætning samt support ved backup.

Betalingsbetingelser er ofte Netto 8 dage med mindre andet er anført på faktura. Betaling skal overføres til vores bankkonto eller kontant ved afhentning. Opgaver til under 5.000 Dkr (ex. moms) skal betales kontant inden levering af materialer.

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning. Reklamation skal ske inden 8 arbejdsdage fra leveringsdato.

Ved køb af brugt udstyr sælges produkter som brugtsalg og er købt som beset uden garanti.

Brug af leveret materiale uden indbetaling, kan medføre erstatningskrav.

Kunder er medansvarlige i at holde status med timeforbrug og indsigelser hertil skal gøres inden 8 arbejdsdage fra timeforbruget faktureres.

Oplyste normalpriser på hjemmesiden er gældende for dagtimerne kl. 08-17.

Hasteopgaver, arbejde i weekend og helligdage samt overarbejde faktureres dobbelt, med mindre der forinden er indgået en skriftlig særaftale.

Der faktureres for den første fulde time ved påbegyndt arbejde ved support/undervisning. Efter første time rundes op til hver halve time dog undtagen ved telefonsupport, hvor der rundes op pr. kvarter.

MacKaptajnen yder hjælp og support ud fra timeestimater, som sagtens kan ændre sig til flere eller færre timer, når opgaven er sat igang, da vi ikke kan forudse fejl eller problemer.

MacKaptajnen har No-Cure-no-Pay hvilket betyder at såfremt kunden indenfor 7 dage konstaterer og meddeler at problemet der er blevet aftalt skulle være løst, ikke er helt løst endnu, så fikser MacKaptajnen problemet. Det vil altid medføre et yderligere tidsforbrug. MacKaptajnen påtager sig ikke ansvaret for, hvis der opstår problemer efter vi har ydet support, som er forårsaget af kundens handlinger eller ændringer eller såfremt problem er et andet problem der ikke har med den første opgave at gøre. Såfremt kunden mener at skylden ligger ved MacKaptajnen er det kundens ansvar at fremlægge dokumentation for dette.

No-Cure-No-Pay dækker ikke dataredningsopgaver, opgaver hvor der forud for opgavens igangsættelse er varslet at No-Cure-No-Pay ikke dækker, og ej heller i tilfælde hvor en opgave ikke bliver løst som følge af at kunden ikke fuldfører den opgave de er blevet bedt om at fuldføre som del af problemløsningen. Hvis opgaven ikke kan løses indenfor den estimerede tid, må der påregnes ekstra tid til at finde en løsning. Det er op til kunden at afbryde samarbejdet, hvis kunden ikke ønsker at bruge flere økonomiske ressourcer eller tid på at løse en opgaven. Hvis kunden ikke ønsker at MacKaptajnen bruger den nødvendige tid på at løse den krævede opgave, så den kan blive afsluttet og problemet løst 100%, vil kunden stadig faktureres det tidsforbrug der er benyttet.

Klippekort er gyldige i 1 år fra købsdato medmindre andet er aftalt eller fremgår og kan ikke refunderes. Klippekort skal købes forud for forbrug af timer er gældende for ydelser fremadrettet. Ydelser rekvireret inden faktureres således særskilt og kan ikke overgå til klippekort. Ved køb af klippekort er det kundens pligt at holde øje med resterende klip på klippekortet stemmer overens med timeforbrug oplyst af MacKaptajnen. Kunden har 8 arbejdsdage til at gøre indsigelser.

Tidsforbrug der måtte gå udover tid forudbetalt via klippekort efterfaktureres til de gældende alm. takster der fremgår af https://www.mackaptajnen.dk/priser/. Kunden tilbydes dog ved efterfakturering en mulighed for at købe et nyt klippekort der med bagudgående virkning dækker den overskydende tid, så denne overskydende tid dermed kan takseres med rabat til det nye klippekorts pågældende rabattakst. Kunden kontaktes vedr. dette tilbud og såfremt kunden ikke responderer indenfor senest 5 arbejdsdage efter denne henvendelse faktureres overskydende tid til standardtaksten.

BEMÆRK: Vores tidsloging-system kan ikke automatisk differentiere mellem “klippekortstid” og “standardtakst tid” (idet det ikke snakker sammen med vores faktureringssystem). Hvor mange klip der resterer på klippekortet skal vi derfor beregne manuelt, så det opgøres kun af og til.

Såfremt kunden ikke ønsker at betale for yderligere tid end klippekortet dækker, er det derfor kundens ansvar at holde styr på hvor mange klip der er tilbage af klippekortet, for dermed at kunne holde sig under den grænse. MacKaptajnens tidslog er dog på alle tidspunkter gældende, såfremt der måtte være differencer i fht. kundens log.

Hvis MacKaptajnen skal bestille komponenter i forb. med en opgave skal komponenterne og/eller opgaven i sin helhed som udgangspunkt forudbetales før bestilingen og/eller opgaven kan igangsættes, medmindre MacKaptajnen har lavet en undtagelse og ikke opkræver det på forhånd.

Ved betaling med kreditkort til køb af fysiske varer trækkes beløbet når varen bestilles hjem eller ved forsendelse af varen.

Ved betaling med kreditkort forudbetales nogle serviceydelser såsom bestilte kurser. Ved betaling med kreditkort ved support, opkræves betalingen efter fuldført opgave eller ved delvis fuldført opgave, som minimum trækkes der fra kreditkortet MacKaptajnen’s tidsforbrug/support eller undervisning ud fra timeforbrug.

Ved reparation og service/support:

MacKaptajnen tager ikke ansvar/stiller garanti for hardware ved reparation af væskeskader og kan ikke holdes ansvarlig for at udbedre alle skader. Vi tager ikke ansvar for skader der ikke er oplyst ved indlevering.

Det er kundens ansvar at oplyse om fejl eller mangler på indleveret hardware, som skal repareres eller ydes support på.

MacKaptajnen stiller ingen garanti på data ved reparationer eller support. Det er kundens eget ansvar at tage backup. MacKaptajnen kan ikke holdes anvarlige for datatab ved reparationer og lign.

MacKaptajnen’s priser er pr. time og udregnes ud fra timeforbrug. Der gives ikke rabat eller nedslag i prisen, hvis kunden ikke er tilfreds med det udførte arbejde. Hvis kunder ønsker at stoppe support eller hjælp på igangværende opgaver, skal kunden stadig betale for MacKaptajnen’s forbrugte tid uafhængigt af om problemet er løst. MacKaptajnen er løsningsorienteret og det må forventes at nogle reparationer og løsningsforslag kan tage længere tid end estimeret. Tidsforbrug estimeres efter påbegyndelse af reparation, når omfanget af skaderne besigtiges. MacKaptajnen’s oplyste tidsforbrug er et estimat og ikke endeligt. Det er derfor at forvente at det endelige tidsforbrug først kan oplyses når en opgave er løst, dog inden for en rimelig antagelse, hvilken bliver gjort kunden bekendt løbende. Forsinkelser kan opstå ved bestilling af hardware.

Ved udfyldning af indleveringsseddel eller ved handel med MacKaptajnen accepterer du automatisk vores betingelser.

1. Kontraktoprettelse og betingelser  

1.1 For enhver kontrakt indgået med MacKaptajnen gælder de efterfølgende betingelser som accepteret af køber.  

For leasing,- leje-og servicekontrakter samt hardwaresikringer gælder der supplerende betingelser. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er skriftligt bekræftet af MacKaptajnen.

1.2 Køber er forpligtet i følge ordren i 4 uger. Kontrakten er først bindende for MacKaptajnen når skriftlig ordrebekræftelse er afgivet, med de i denne anførte vilkår, eller når levering er sket. MacKaptajnen er berettiget til efter eget valg at inddrage 3. mand i kontraktopfyldelsen.

1.3 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af kontrakten skal for at være gyldige fremtræde skriftligt.

1.4 Såfremt der af MacKaptajnen er udleveret varer til test eller til låns, skal modtageren for egen regning sørge for rettidig tilbagelevering til MacKaptajnen. Sker tilbagelevering ikke inden den i lånebekræftelsen anførte frist, er MacKaptajnen berettiget til efter eget valg enten at tilbagetage varerne for modtagers regning eller at fakturere varen til en listepris, idet den udlånte genstand hermed anses som købt af modtageren. Modtageren hæfter for al original emballage, manualer og andre løsdele. Er emballagen i låneperioden beskadiget, eller bortkommer manualer og/eller andre løsdele, er modtageren forpligtet til at erstatte MacKaptajnen værdien til dagspris. Er genstanden beskadiget i låneperioden, er modtageren forpligtet til at erstatte værdien til dagspris.

1.5 Afbildninger og beskrivelser over kontraktgenstanden i brochurer, kataloger prospekter og lignende er omtrentlige og gælder ikke som tilsikrede egenskaber. MacKaptajnen tager forbehold for konstruktions-og/eller designændringer m.h.t. kontraktgenstanden før leveringstidens indtræffer og under forløbet af flere leveringer. Samtlige målestoksforhold, farve og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

2. Priser og betalingsbetingelser

2.1 MacKaptajnen priser er fastsat inkl. emballage, men ekskl. forpakning, transport og moms. MacKaptajnen er berettiget til at fakturere særskilt ekspedition, installation og levering.

2.2 Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved kontraktindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem kontraktindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet er MacKaptajnen berettiget til at foretage en tilsvarende priskorrektion.

2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved levering, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

2.4 Checks gælder først som betaling ved fuld indløsning.

2.5 Modregning med ikke anerkendte krav er udelukket. Tilbageholdelser af betalinger i øvrigt fra købers side på grund af modkrav vedrørende andre retsforhold er udelukket.

2.6 MacKaptajnens bankforbindelse er internationale Revolut Business bank. Derfor faktureres nu i de fleste tilfælde i Euro (omregnet fra DKK) og betales via SEPA-overførsler (udenlandsk overførsel i Euro). Det er nemlig gratis i danske banker via netbank.

2.7 Såfremt en faktura udstedt i EUR ønskes udstedt i DKK kan det medføre et bankgebyr på på op til 150 kr. som følge af bankomkostninger.

2.8 MacKaptajnen fakturerer som udgangspunkt ugentligt eller hver 2. uge.

2.9 I tilfælde hvor en allerede igangsæt opgave skal afbrydes midlertidigt (uanset hvad grunden måtte være) og fortsættes et andet senere tidspunkt, er kunden forpligtet til at booke en ny support session til igangsættelse indenfor 2 uger efter den forrige session. Såfremt kunden ikke booker en ny supportsession til igangsættelse indenfor denne tidsfrist ses den igangsatte opgave som færdiggjort. MacKaptajnen er derefter berettiget til uden varsel at lukke opgaven og faktuere det foreløbigt forbrugte tid, uanset om opgaven reelt måtte være færdiggjort eller ej set fra køberens perspektiv. Uanset hvad er kunden naturligvis velkommen til at kontakte MacKaptajnen igen for at fortsætte opgaven et senere tidspunkt. Såfremt MacKaptajnen har mulighed for det, kan opgaven derefter fortsættes. Denne opgave vil dog så blive anset som en ny seperat faktureret opgave.

3. Mora og kreditforhold.

3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt MacKaptajnen modtager dårlige kreditoplysninger på køber, er MacKaptajnen berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af MacKaptajnen fastsatte frist, er MacKaptajnen berettiget til at hæve kontrakten og kræve de opståede omkostninger erstattet.

3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 2 rater. 

3.3 Ved enhver forsinket betaling har MacKaptajnen uden forudgående påkrav ret til at beregne sig en rente på 1,5 % pr. Påbegyndt måned fra fakturaens forfaldsdato at regne.

4. Ejendomsforbehold.

4.1 Samtlige af MacKaptajnen leveret varer, leveres under ejendomsforbehold, indtil fuld betaling er præsteret. MacKaptajnen er i tilfælde af mora berettiget til uden forudgående påkrav at afhente det leverede og køber er forpligtet til at foretage udlevering uden hensyn til om eventuelle data tilhører køber eller 3. mand. De med tilbagekaldelsen forbunde omkostninger skal i givet fald erstattes af køber.

4.2 Køber er ikke berettiget til at foretage videresalg, udlån, udlejning, pantsætning eller lign. af det leverede. Køber er, indtil fuld betaling sker, uberettiget til at lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes.

Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra 3.mand, herunder f.eks. udlæg, udpantning eller arrest, er køber forpligtet til ufortøvet at give MacKaptajnen skriftlig meddelelse herom.

4.3 Tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet kan af køber ikke gøres gældende som en ophævelse af kontrakten fra MacKaptajnens side. MacKaptajnen er berettiget til at kræve sig økonomisk stillet, som var kontrakten blevet opfyldt fra købers side.

4.4 Køber er forpligtet til at holde det leverede fuldt forsikret, indtil betalingen er sket.

5. Leveringstid.

5.1 Den aftalte leveringstid løber fra kontraktindgåelsen dog undtaget tilfælde, hvor køber a) skal tilvejebringe informationsmateriale eller kravspecifikationer til MacKaptajnen, b) skal have løst en opgave før arbejdet kan fortsætte, eller i tilfælde c) hvor der skal præsteres udbetaling. I de i a-c nævnte tilfælde løber leveringstiden fra købers endelige opfyldelse. Såfremt der medfølger individuelt programmel i kontrakten, løber leveringstiden først fra købers endelige tilvejebringelse af nødvendige informationer og/eller kravspecifikationer.

5.2 Leveringstiden gælder som overholdt, når MacKaptajnen forinden udløb har givet meddelelse om, at kontraktgenstanden er afsendt eller står til rådighed.

5.3 Leveringstiden forlænges tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement.

5.4 Leveringstiden suspenderes i tilfælde af uforudsete omstændigheder, herunder i tilfælde af arbejdsnedlæggelser, strejke og lignende forhold. Det samme gælder såfremt tilsvarende omstændigheder indtræder hos en af MacKaptajnens leverandører, eller leverandøren ikke er i stand til at opfylde leveringsforpligtelserne over for MacKaptajnen.

6. Forsinkelse m.v.

6.1 Foreligger der forsinkelse fra MacKaptajnen side med hensyn til levering eller udførelse af tjenesteydelser, er køber forpligtet til skriftligt at fremsætte opfordring til at MacKaptajnen præsenterer ydelsen indenfor en af køber efter omstændighederne rimelig fastsat frist. Udløber denne frist uden at ydelsen er præsteret, er køber berettiget til at hæve kontrakten.

6.2 Med mindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra MacKaptajnens side, er køber alene berettiget til at kræve erstatning af et beløb af maksimalt 10 % af den del af kontraktværdien, der ikke foreligger opfyldt.

6.3 Det samme gælder, såfremt forsinkelsen skyldes forhold, som MacKaptajnen er uden indflydelse på. I tilfælde af Force Majeure er MacKaptajnen fri for ethvert ansvar.

7. Levering og modtagelse

7. Risikoovergang ved levering og modtagelse.

7.1 MacKaptajnen kan frit levere gennem en af MacKaptajnen valgt leverandør. MacKaptajnen er berettiget til at opkræve køber omkostningerne i forbindelse med forsendelsen.

7.2 MacKaptajnen er berettiget til at levere det købte fordelt over flere leveringer og fra flere leverandører, med mindre andet er explicit aftalt.

7.3 Risikoen overgår til køber ved afsendelse fra lager/overgivelse til fragtmand.

7.4 Vil køber påberåbe sig mangler, skal dette ske skriftligt og omgående til MacKaptajnen. MacKaptajnen er berettiget til at afvise reklamationer modtaget senere end 8 arbejdsdage efter levering.

8. Diverse

8.1 I det tilfælde hvor køber ikke aftager det leverede som forud aftalt, er MacKaptajnen berettiget til at give køber en passende tillægsfrist. Efter udløb af denne frist, er MacKaptajnen berettiget til at afsætte det købte til anden side. Uafhængigt heraf har MacKaptajnen ret til at kræve erstatning på grund af misligholdelse af aftalen fra købers side. MacKaptajnen er berettiget til at gøre krav på 20 % af den aftalte pris, som erstatning for allerede leverede ydelser og anvendte materialer, dog mere hvis større skade er lidt.

9. Garantiforhold.

9.1 MacKaptajnens eventuelle garantier omfatter alene nye genstande og har kun virkning for mangler som gør kontraktgenstanden eller ydelsen ubrugelig. Garantier kan ikke påberåbes, med mindre skriftlig reklamation er sket indenfor udløbet af 3 måneder fra levering. For leverandør og producent garantier gælder alene de af leverandører eller producenter indeholdte vilkår.

9.2 MacKaptajnen hæfter ikke for skader på varer, som returneres på grund af uhensigtsmæssig anvendelse, forkert behandling og/eller forsendelse, tilsidesættelse af de af MacKaptajnen evt. udarbejdede retningslinier eller som følge af naturlig slitage.

9.3 Efter modtagelse af varerne skal både synlige og skjulte mangler gøres gældende uden ufortøvet ophold.

9.4 MacKaptajnen fralægger sig ethvert ansvar, dersom køber eller 3. part uden MacKaptajnens samtykke, har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb.

9.5 I forbindelse med eventuelt afhjælpningsarbejde skal køber indrømme MacKaptajnen den fornødne tid. MacKaptajnen er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og kan betinge sig at køber erlægger betaling herfor, forinden arbejdet udføres.

9.6 Køber er forpligtet til selv at afholde udgifter til forsendelse af varer, også når disse sendes under garanti til reparation.

9.7 Køber kan alene forlange kontrakten hævet eller købesummen forholdsmæssigt nedsat, såfremt afhjælpning ikke har været mulig. Yderligere krav mod MacKaptajnen eller MacKaptajnens medarbejdere er udelukket, med mindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsætlighed fra MacKaptajnens side.

9.8 De af MacKaptajnen evt. udleverede vejledninger vedrørende teknisk anvendelse, skal oplyse køber om MacKaptajnen produkters mest hensigtsmæssige anvendelsesområder. Derved fritages køber imidlertid ikke for selv at iværksætte undersøgelse af MacKaptajnens produkter for at kunne fastslå, om disse egner sig til de af køber formålsbestemte anvendelsesområder.

9.9 For de produkter der i MacKaptajnen udstedte fakturaer med bemærkninger “uden garanti”, gælder som hovedregel at disse ikke kan returneres, krediteres eller supporteres af vor tekniske afdeling.

9.10 Fortrydelsesret

Der tilbydes 14 dages fortrydelsesret på varer der er bestilt på vores hjemmeside i webshoppen. Hvis en kunde anvender sin fortrydelsesret, tilbagebetaler vi hele varens beløb, som kunden har betalt, inklusiv vores forsendelsesomkostninger m.m. Det eneste vi kræver, er, at kunden selv betaler egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen. Vi forventer at varen ikke er taget i brug og ej heller emballagen er brudt.

Der er ifølge loven ikke fortrydelsesret på tjenesteydelser, feks. ved køb af supportopgaver, konsulenttimer, undervisningstimer og igangværende kurser og lign produkter. Der gives altså kun fortrydelsesret på købt hardware og fysiske produkter samt softwarekøb, hvis licenser, udstyr og lign. ikke er taget i brug eller kunden har bedt MacKaptajnen om at åbne/aktivere produkter, for at foretage service eller installationer. Læs mere om reglerne for hvornår fortrydelsesretten frafalder her.

Vi gør opmærksom på at fortrydelsesretten frafalder ved bestilt besøg af konsulent og ved konsulent support. Ved bestilling af sådanne serviceydelser accepterer kunden at fortrydelsesretten frafalder når arbejdet påbegyndes og er udført. Ønsker kunden at benytte fortrydelsesretten ved igangværende opgaver, vil kunden blive pålagt at betale for den del af opgaven der er leveret.

10. Leverings,- og opfyldelsessted.

Leverings,- og opfyldelsesstedet, både for købers betaling og for MacKaptajnen leveringer, er MacKaptajnens forretningssted.

11. Supplerende bestemmelser for reparation af hardware.

Såfremt der ikke foreligger aftale om teknisk assistance, foretager MacKaptajnen sig beregning for arbejdstid, transportomkostninger og reservedele. Eventuelle reklamationer skal stilles til MacKaptajnen i skriftlig form inden 8 arbejdsdage efter reparation. Pkt. 9.3 finder tilsvarende anvendelse.

12. Supplerende bestemmelser for øvrige serviceydelser

For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes til enhver tid gældende timesats eller de i kontrakten aftalte timesatser. Dersom omkostningsfaktorer som er bestemmende for beregning af prisen skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er MacKaptajnen berettiget til at foretage en passende prisregulering.

GDPR / Persondatapolitik

Gældende pr. 25. maj 2018

Opbevaring og anvendelse af persondata

Det er vigtigt for mackaptajnen.dk, at du har viden om og er tryg ved, hvordan vi opbevarer og behandler dine persondata. Vi behandler de oplysninger, du giver os ansvarsfuldt og med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter de til enhver tid gældende regler.

Opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem.

Markedsføring

Vi anvender dine personoplysninger, når du har givet os samtykke til, at vi må kontakte dig med henblik på, at vi kan holde dig opdateret med gode tilbud, nyheder, inspiration til produkter og tjenester samt konkurrencer, som udbydes af os eller vores samarbejdspartnere via vores systemer. Vi registrerer også, om du modtager og åbner de mails, som vi sender dig. Dette er med til at give en bedre kundeoplevelse, når du kontakter os, således at vi hurtigt kan hjælpe dig i forbindelse med din henvendelse. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis du annullere dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at kontakte os på [email protected].

Du kan modtage meddelelser fra os via telefon, SMS, e-mail eller sociale medier. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har givet os. Meddelelser mv., som du modtager fra os via e-mail på den aftalte e-mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

Persondata

Persondata er nødvendig for at kunne overholde den indgåede aftale. For at vi kan levere vores tjenester og produkter til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for, at vi kan sende varer, ordrebekræftelser og fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig ved reklamation og returneringer.

Statistik, analyse og cookies

Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer, og for at kunne analysere tendenser og mønstre om brug af vores site og tjenester. Vi opsamler bl.a. din IP-adresse, browsertype (Chrome, Internet Explorer osv.), styresystem (Windows osv.), din interaktion med reklamer, f.eks. via klik eller opslag samt besøgte sider. Dette sker ved anvendelse af cookies, og vi anvender cookies til at give dig personlige anbefalinger om produkter og tjenesteydelser.

Betalingsinformationer

Betalingsoplysninger håndteres fortroligt gennem vores samarbejdspartner ePay/Bamboora. Vi får ikke adgang til dine betalingsoplysninger, fordi de håndteres gennem en krypteret forbindelse mellem din enhed og betalingstjenesten.

Deling af persondata med MacKaptajnen.dk’s samarbejdspartnere

MacKaptajnen.dk gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige scenarier. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores tjenester og produkter, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv. De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er f.eks. databehandlere, underleverandører, rådgivere, revisorer og teleselskaber. Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger med de partnere vi overleverer dine persondata til i forbindelse med udførelse af vores indgåede aftale. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du rettigheder, som du kan gøre brug af i henhold til persondataforordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.

Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger, eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os, at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og, at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din seneste e-mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne ved at kontakte MacKaptajnen.dk på [email protected].

Persondataansvarlige hos MacKaptajnen.dk

Hvis du har spørgsmål, om hvordan MacKaptajnen.dk behandler dine personoplysninger, kan dine spørgsmål stiles til MacKaptajnen.dk’s persondataansvarlige, som kan nås via [email protected].

MacKaptajnen.dk og personoplysninger (cookie policy)

MacKaptajnen.dk indsamler information om alle besøg på hjemmesiden. Vi samler information ind om hvad du klikker på, hvor du cirka kommer fra, hvilken type computer samt flere mere eller mindre anonyme informationer. Det eneste vi bruger dem til er at lave statistik over hvordan vi kan optimere vores website, så du som bruger og andre brugere, som du, kan få en bedre oplevelse ved feks at vi skriver indhold, som falder i jeres smag. På den måde håber vi på at du eller I kommer igen en anden gang. Derfor er det forholdsvis anonym data vi indsamler – ligesom så mange andre hjemmesider.

Herunder kan du læse, hvorfor vi indsamler information, og hvad vi bruger den til.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

MacKaptajnen.dk indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på to måder:

– Ved brug af såkaldte cookies

– Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Hvorfor bruger vi cookies?

Hvert eneste besøg på MacKaptajnen.dk registreres ved hjælp af cookies. Hver gang du besøger MacKaptajnen.dk fortæller cookien os om dit besøg.

Cookien fortæller os blandt andet, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler der bliver læst, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, etc.

Informationen er anonym og opsamles sammen med informationerne fra alle de andre brugere, således at vi får en statistisk oversigt over brugen af MacKaptajnen.dk.

Informationerne bruges først og fremmest som dokumentation overfor vore annoncører for at klarlægge værdien af deres annonceindrykninger. Samtidig sikrer cookies, at du ikke ser de samme annoncer igen og igen, ligesom at alle klik på annoncer registreres.

Derudover bruger vi statistikken i det redaktionelle arbejde med at videreudvikle MacKaptajnen.dk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil. Den indeholder ingen personlige oplysninger, og informationerne vi modtager er derfor anonyme.

Når du besøger MacKaptajnen.dk modtager din computer automatisk en eller flere cookies, som overføres fra MacKaptajnen.dk til din internetbrowser. Herefter registrerer MacKaptajnen.dk dit besøg og din anvendelse af hjemmesiden.

De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette cookies, blokere for dem eller advare dig og bede om din accept, før der gemmes en cookie.

Alt efter hvilken browser du anvender, kan du indstillinger for den pågældende browser få information om, hvordan du sætter din browser op til at behandle cookies. Du kan også besøge www.aboutcookies.org og få mere information.

Personlige oplysninger

Udover cookies kræver nogle af MacKaptajnen.dks tjenester, at du udleverer personlige oplysninger, såsom en e-mailadresse, navn eller anden relevant information.

Generelt beder vi kun om personlige oplysninger, når du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbreve, hvis du registrerer dig som bruger eller køber en eller flere varer på MacKaptajnen.dk.

Oplysninger afgivet ved bestilling af nyhedsbreve bruger vi til at målrette annoncer i nyhedsbrevet. Vi udleverer ikke den enkelte brugers oplysninger til annoncører, men bruger oplysningerne til at tegne en profil af nyhedsbrevslæserne overfor annoncørerne, samt til at yde en bedre service til abonnenterne.

Ved e-mail kontakt fra besøgende gemmer MacKaptajnen.dk de oplysninger som brugeren har oplyst, hvis det skulle blive relevant til senere brug. Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt hvis f.eks. brugeren henvender sig med spørgsmål eller lign.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. MacKaptajnen.dk videregiver eller sælger under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til tredjepart.

Vi kan dog ikke garantere fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Andre kan uberettiget tiltvinge sig adgang til beskyttede data, når data sendes og opbevares elektronisk.

Så selv om vi forsøger at beskytte oplysningerne bedst muligt, kan vi ikke garantere for sikkerheden af de afgivne oplysninger. Du sender derfor dine data på eget ansvar.

Din accept

Du accepterer ovenstående cookie policy, når du besøger MacKaptajnen.dk.

Ejer

MacKaptajnen er sejlet fra Danmark til Østeuropa og er blevet til MacKaptajnen S.R.L. Alle eksisterende aftaler, betingelser, klippekort og øvrige aktiviteter bevarer deres gyldighed og foresætter i MacKaptajnen S.R.L. regi som allerede beskrevet uden væsentlige ændringer. Momsregler, faktureringsmetoder, efterfakturering, bankforbindelser m.m. fortsætter dog under rumænske regler og under den rumænske virksomhed. Læs yderligere om priser og fakturering på https://mackaptajnen.dk/priser

Ny adresse:
MacKaptajnen S.R.L.
EU-Momsnr. RO-45864600
Str. Vasile Alecsandri 3, etaj. 2, ap. 8
300078 Timisoara
Rumænien

Kontakt os

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores behandling af personlige oplysninger og/eller cookies, er du velkommen til at kontakte MacKaptajnen.dk på tlf. 60 62 68 38 eller e-mail [email protected].

Cookie Policy – English

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

T: (+45) 60 62 68 38

E:  [email protected]